WNKL doe-festivals
De Campagnewinkel in Amsterdam bedacht een nieuw concept om sociale cohesie en wijkeconomie te versterken en sociale innovatie mogelijk te maken: de eerste Nederlandse doe-festivals. In wijken met een groot aantal ZZP'ers en met een grote diversiteit aan beroepen worden festivals georganiseerd waar dienstverleners elkaar ontmoeten, met elkaar gaan samenwerken aan nieuwe opdrachten en zodoende nieuwe omzet genereren. Koster & van Hooren onderzocht de tevredenheid van de deelnemers over de doe-festivals, of zij daadwerkelijk zijn gaan samenwerken met andere deelnemers en in hoeverre zij dankzij de doe-festivals extra omzet hebben gemaakt.

Het Gelders Arbeidsmarkt Model
Het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM) biedt een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt waarbij regionale samenwerking, goed werkgever- en werknemerschap, zelfregie en werkzekerheid centraal staan. HR-professionals in de sector Zorg & Welzijn volgden een half jaar een GAM Masterclass waarin zij in workshops leerden hoe zij deze innovatieve kijk in praktijk kunnen brengen. Als eindopdracht stelden zij een businessplan op waarin zij beschreven hoe zij binnen hun werkterrein concreet gestalte willen geven aan het GAM. Koster & van Hooren evalueerde de Masterclass en onderzocht het leereffect bij de deelnemers.Waarden die Werken
Koster & van Hooren is medeauteur van het boek 'Waarden die Werken'. In deze publicatie geven zeven auteurs hun visie op de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst. Koster & van Hooren interviewde werkgevers in Zorg & Welzijn en schreef het hoofdstuk 'Organiseren vanuit vertrouwen'.

Medewerkerstevredenheid AktiefTalent
ActiefTalent werkt in Noord-Holland en biedt mensen met een verslavingsproblematiek, vaak gecombineerd met psychische problemen, opvang, dagbesteding, en re-integratie aan. Een taak die met veel enthousiasme wordt uitgevoerd door de medewerkers van ActiefTalent. Koster & van Hooren voert in opdracht van ActiefTalent regelmatig een onderzoek uit naar de tevredenheid van  deze medewerkers over hun werk. Door periodiek de tevredenheid onder medewerkers over hun arbeidsomstandigheden te meten is het mogelijk om de perceptie van medewerkers in de loop der tijd te volgen, sterke punten en verbeterpunten op te sporen en het effect van verbeteracties te evalueren. Afgelopen jaar hebben we bovendien per locatie van ActiefTalent samen met het team een analyse uitgevoerd naar de sterke punten, verbeterpunten, kansen en bedreigingen uitgevoerd. Op basis van die analyse hebben we met de medewerkers aanbevelingen geformuleerd voor het management.

Arbeidsmarktmonitor WZW
HR-professionals hebben toegang tot tal van rapporten, cijfers, kennisbanken, nieuwsbrieven etc. met een overvloed aan informatie over de arbeidsmarkt. Maar hoe hieruit wijs te worden en welke informatie is dan van direct belang als het gaat om de concrete eigen organisatie in de specifieke regio waar men gevestigd is? In opdracht van de werkgeversvereniging van Zorg en Welzijn in Gelderland (WZW) stellen  Koster & van Hooren jaarlijks korte overzichtelijke arbeidsmarktmonitoren op voor de regio's Arnhem, Nijmegen, Ede en Rivierenland waarin op sector- en brancheniveau de belangrijkste regionale ontwikkelingen zijn opgenomen over de werkgelegenheid, werkloosheid, mobiliteit en instroom vanuit het onderwijs en waarin regionale arbeidsmarktprognoses voor de verschillende branches in Zorg & Welzijn zijn opgenomen.Ontwikkeling meetinstrument Zelfregie
Veel mensen zonder werk die moeite hebben om weer stappen te nemen richting werk missen het vertrouwen in zichzelf en in anderen als het gaat om mogelijkheden om ooit weer aan de slag te komen. Dit vertrouwen kan om verschillende redenen beschadigd zijn, bijvoorbeeld vanwege eerder  ontslag of andere problemen  met eerder werk, negatieve ervaringen in de persoonlijke sfeer, of  door de lange periode van werkloosheid en afwijzingen die men op sollicitaties heeft gekregen. Bekend is het verschijnsel Learned Helplessness waarbij mensen de moed hebben opgegeven en zich daarom afhankelijk opstellen naar ondersteuners en instanties. Tegenover deze Learnes Helplessness stellen wij het begrip Zelfregie, het vermogen om op eigen kracht te varen, eigen drijfveren te ontdekken en zelf verantwoordelijkheid te nemen in de zoektocht naar werk. Koster & van Hooren ontwikkelde een meetinstrument waarmee in kaart wordt gebracht in hoeverre deelnemers aan activerings- en re-integratieprogramma's daadwerkelijk over zelfregie beschikken en waaraan gewerkt kan worden om deze zelfregie te verbeteren. Momenteel wordt het meetinstrument toegepast op deelnemers van De Krachtcentrale om het effect te meten van het programma op het vermogen om duurzaam werk te vinden en te behouden.

Werken aan geluk
In het sociaal domein vinden een paar grote transities plaats. Onder andere wat betreft de zorg: gemeenten hebben daarin een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen. Stichting Geluk Dichtbij is in mei 2013 gestart met het project 'IXELF, jouw geluk dichtbij' om te onderzoeken of het mogelijk is om mensen die ondersteuning krijgen gelukkiger maken tegen lagere kosten. Meer zorg maakt namelijk niet gelukkiger, zo is de veronderstelling, maar een andere manier van werken wel. Daarvoor is nodig dat diegene die ondersteuning verleent meer vanuit de vraag van de cliënt doet en denkt, daarvoor ook de ruimte krijgt van de eigen zorgorganisatie en ook de gemeente beleid daarop inricht.  Koster & van Hooren heeft (samen met Sandra Franken van het bureau Acordera) voor IXELF een maatschappelijke bussiness case opgesteld waarin is onderbouwd dat meer geluk niet meer hoeft te kosten. Ook zijn er een aantal voorwaarden en strategieën in opgenomen om dat te bereiken.

Actieonderzoek Menss
In Tilburg slaan zeven organisaties in het sociale domein de handen ineen om met een innovatief programma - Meedoen en Sociale Stijging (Menss) - een samenhangend, vraaggericht en integraal aanbod te ontwikkelen voor de ondersteuning en activering van kwetsbare burgers. Koster & van Hooren legt met actieonderzoek de verbinding tussen onderzoek en innovatie en evalueert samen met de betrokken organisaties de effectiviteit en efficiëntie van het programma. Daarnaast doet Koster & van Hooren onderzoek naar de werkzame ingrediënten van de nieuwe aanpak en levert aan de hand van casuïstiekbeschrijvingen, SWOT-analyses en onderzoek naar de maatschappelijke impact en economische waarde (Effectencalculator) bouwstenen voor de verbetering en doorontwikkeling van het programma.