WNKL doe-festivals
De Campagnewinkel in Amsterdam bedacht een nieuw concept om sociale cohesie en wijkeconomie te versterken en sociale innovatie mogelijk te maken: de eerste Nederlandse doe-festivals. In wijken met een groot aantal ZZP'ers en met een grote diversiteit aan beroepen worden festivals georganiseerd waar dienstverleners elkaar ontmoeten, met elkaar gaan samenwerken aan nieuwe opdrachten en zodoende nieuwe omzet genereren. Koster & van Hooren onderzocht de tevredenheid van de deelnemers over de doe-festivals, of zij daadwerkelijk zijn gaan samenwerken met andere deelnemers en in hoeverre zij dankzij de doe-festivals extra omzet hebben gemaakt.

Het Gelders Arbeidsmarkt Model
Het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM) biedt een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt waarbij regionale samenwerking, goed werkgever- en werknemerschap, zelfregie en werkzekerheid centraal staan. HR-professionals in de sector Zorg & Welzijn volgden een half jaar een GAM Masterclass waarin zij in workshops leerden hoe zij deze innovatieve kijk in praktijk kunnen brengen. Als eindopdracht stelden zij een businessplan op waarin zij beschreven hoe zij binnen hun werkterrein concreet gestalte willen geven aan het GAM. Koster & van Hooren evalueerde de Masterclass en onderzocht het leereffect bij de deelnemers.Waarden die Werken
Koster & van Hooren is medeauteur van het boek 'Waarden die Werken'. In deze publicatie geven zeven auteurs hun visie op de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst. Koster & van Hooren interviewde werkgevers in Zorg & Welzijn en schreef het hoofdstuk 'Organiseren vanuit vertrouwen'.

Medewerkerstevredenheid AktiefTalent
ActiefTalent werkt in Noord-Holland en biedt mensen met een verslavingsproblematiek, vaak gecombineerd met psychische problemen, opvang, dagbesteding, en re-integratie aan. Een taak die met veel enthousiasme wordt uitgevoerd door de medewerkers van ActiefTalent. Koster & van Hooren voert in opdracht van ActiefTalent regelmatig een onderzoek uit naar de tevredenheid van  deze medewerkers over hun werk. Door periodiek de tevredenheid onder medewerkers over hun arbeidsomstandigheden te meten is het mogelijk om de perceptie van medewerkers in de loop der tijd te volgen, sterke punten en verbeterpunten op te sporen en het effect van verbeteracties te evalueren. Afgelopen jaar hebben we bovendien per locatie van ActiefTalent samen met het team een analyse uitgevoerd naar de sterke punten, verbeterpunten, kansen en bedreigingen uitgevoerd. Op basis van die analyse hebben we met de medewerkers aanbevelingen geformuleerd voor het management.

De kracht van Positieve Gezondheid
Hoe zou het zijn als je bij de ondersteuning van mensen nu eens niet hun problemen als uitgangspunt neemt, maar breder gaat kijken en daarbij expliciet aandacht geeft aan hun veerkracht en aan wat zij als betekenisvol ervaren in hun leven? Een aantal organisaties in Tilburg zijn een experiment gestart waarin zij mensen begeleiden vanuit het concept van Positieve Gezondheid: een brede holistische benadering die uitgaat van het vermogen van mensen om op een positieve manier met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan. Wat doet dit met de mensen? Leidt deze vorm van begeleiden tot betere resultaten en wat vraagt dit van de begeleiders? Koster & van Hooren monitort de voortgang van het experiment en evalueert wat het wel of niet kan opleveren voor deelnemers en begeleiders.

Klanttevredenheidsmetingen
Veel organisaties op het terrein van participatie en re-integratie doen - in het kader van kwaliteitsmanagement - tevredenheidsmetingen onder hun klanten. Hiervoor zijn standaard vragenlijsten beschikbaar die online worden afgenomen. Dit is niet altijd een ideale situatie, bijvoorbeeld als het gaat om klanten die slecht online benaderbaar zijn, laaggeletterd of laaggeschoold zijn, of die het - vanwege verstandelijke of fysieke belemmeringen - moeilijk vinden om de vragen online te beantwoorden. Koster & van Hooren neemt het klanttevredenheidsonderzoek telefonisch af en geeft uitleg en toelichting als de mensen vragen niet begrijpen. Hierdoor wordt de respons verhoogt bij klantgroepen die normaliter moeilijk voor onderzoek benaderbaar zijn. Koster & van Hooren is aangesloten bij de MOA en voldoet aan de kwaliteitseisen UWV om het UWV klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Daarnaast doet Koster & van Hooren telefonisch onderzoek naar de tevredenheid van klanten van organisaties in het sociale domein die in aanmerking willen komen van het Kwaliteitskeurmerk Blik op Werk.

Innovatieve pilot Presentiewerk
Een park in een gemeente in Noord-Holland werd sinds enkele jaren bezocht door groepen waarvan de aanwezigheid door de omgeving als overlastgevend werd ervaren. Er was in het verleden al veel geprobeerd om de problemen te verminderen maar de overlast bleef een terugkerend probleem. Om deze reden kozen de gemeente en een aantal organisaties voor maatschappelijke opvang voor een onorthodoxe benadering. Deze benadering hield in dat een presentiewerker die vroeger zelf deel uitmaakte van de 'scene' van drugsgebruikers en dak- en thuislozen contact ging zoeken met de doelgroep in het park. Zij deed dit vanuit de methodiek van de presentiebenadering: door zich doelbewust niet op te dringen, maar gewoon 'present', aanwezig te zijn liet zij het contact - en het vertrouwen - op een rustige manier groeien. Vanuit dit vertrouwen bood zij de mensen ondersteuning en bood zij alternatieven voor overlastgevend gedrag. Koster & van Hooren beschreef de aanpak en evalueerde de pilot met de presentiewerker, de gemeente, de betrokken organisaties en de politie. De resultaten zijn positief: de overlast is verminderd en een groot deel van de doelgroep die voorheen zorgmijdend gedrag vertoonde is doorgeleid naar opvang, zorg en gemeentelijke voorzieningen.

Ontwikkeling van de beleidsagenda Participatie
Koraal is een instelling voor mensen met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Koraal biedt zorg, onderwijs en arbeidstoeleiding. In 2017 heeft Koraal besloten om de strategie bij te stellen. Onderwijs en zorg zijn geen doel op zich, maar een manier om maatschappelijke participatie van de cliënten te bevorderen. Koster & van Hooren heeft Koraal ondersteunt bij deze strategische heroriëntatie en heeft, in samenspraak met bestuur, directie, medewerkers én cliënten een ‘ontwikkelagenda participatie’ opgesteld. Participatie wordt hierin breed gedefinieerd als ‘optimaal meedoen’ op alle leefgebieden. Ontwikkelingsgerichte trajecten op gebied van wonen, vrije tijd, onderwijs en werk (dagbesteding) staan hierin centraal. En dat is noodzakelijk om zodoende als zorgaanbieder relevant te blijven. Want het gaat niet om zorg op zichzelf maar om wat ermee bereikt wordt.

Meten van maatschappelijke waarde bij De Krachtcentrale
De Krachtcentrale is een Tilburgse organisatie die mensen die al lang zonder werk zijn ondersteunt om maatschappelijk actief te worden. Dat kan vrijwilligerswerk zijn maar ook een betaalde baan. Koster & van Hooren onderzocht de effectiviteit en stelde ook vast dat de besparing op uitkeringen ('maatschappelijke baten') de kosten van het project overtreft. Een positieve maatschappelijke business case dus. Het succes is vooral te danken aan 50-plussers die er opmerkelijk vaak in slagen om dankzij De Krachtcentrale betaald werk te vinden.

Wat is de Dorpsauto waard?
In de buurt van Gemert ligt het dorp Boerdonk (gemeente Meierijstad). Het dorp telt ruim 760 inwoners en kent een vergrijzende bevolking. De plaatselijke Stichting Zorg om het Dorp organiseert allerlei 'zorggerelateerde zaken' zoals een weeguur voor baby's, een gezamenlijk diner voor ouderen, en het geven van de griepspuit in het buurthuis. Doel is om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden. De Stichting Zorg om het Dorp heeft in 2013 een poging gedaan om de routes van de ARRIVA buurtbus zodanig aan te passen dat ook de omliggende plaatsen als Gemert, Laarbeek en Helmond bereikbaar zouden zijn, maar dat is niet gelukt. Dat is aanleiding geweest om met 'de Dorpsauto' te starten, vanaf september 2014. De Dorpsauto is beschikbaar voor vervoer binnen het dorp en in de regio. Vooral ouderen maken er gebruik van. Koster & van Hooren deed onderzoek in opdracht van Society Impact naar de maatschappelijke meerwaarde van de Dorpsauto. Daaruit blijkt dat gebruikers zeer tevreden zijn, vanwege de Dorpsauto ervaren zij meer zelfredzaamheid, vrijheid, sociale contacten en mobiliteit. Mantelzorgers worden ontlast en besparen kosten en de gemeente profiteert omdat er anders vaker een beroep zou worden gedaan op WMO-vervoer.Werken aan geluk
In het sociaal domein vinden een paar grote transities plaats. Onder andere wat betreft de zorg: gemeenten hebben daarin een veel grotere verantwoordelijkheid gekregen. Stichting Geluk Dichtbij is in mei 2013 gestart met het project 'IXELF, jouw geluk dichtbij' om te onderzoeken of het mogelijk is om mensen die ondersteuning krijgen gelukkiger maken tegen lagere kosten. Meer zorg maakt namelijk niet gelukkiger, zo is de veronderstelling, maar een andere manier van werken wel. Daarvoor is nodig dat diegene die ondersteuning verleent meer vanuit de vraag van de cliënt doet en denkt, daarvoor ook de ruimte krijgt van de eigen zorgorganisatie en ook de gemeente beleid daarop inricht.  Koster & van Hooren heeft (samen met Sandra Franken van het bureau Acordera) voor IXELF een maatschappelijke bussiness case opgesteld waarin is onderbouwd dat meer geluk niet meer hoeft te kosten. Ook zijn er een aantal voorwaarden en strategieën in opgenomen om dat te bereiken.

Actieonderzoek Menss
In Tilburg slaan zeven organisaties in het sociale domein de handen ineen om met een innovatief programma - Meedoen en Sociale Stijging (Menss) - een samenhangend, vraaggericht en integraal aanbod te ontwikkelen voor de ondersteuning en activering van kwetsbare burgers. Koster & van Hooren legt met actieonderzoek de verbinding tussen onderzoek en innovatie en evalueert samen met de betrokken organisaties de effectiviteit en efficiëntie van het programma. Daarnaast doet Koster & van Hooren onderzoek naar de werkzame ingrediënten van de nieuwe aanpak en levert aan de hand van casuïstiekbeschrijvingen, SWOT-analyses en onderzoek naar de maatschappelijke impact en economische waarde (Effectencalculator) bouwstenen voor de verbetering en doorontwikkeling van het programma.